Patašinės universalus daugiafunkcis centras yra kaimo vietovėje, nuo kuri 4 kilometrais nutolusi nuo Marijampolės miesto. Įstaiga yra gražioje sodo apsuptoje vietoje, netoliese užsilikę vienuolyno pastatai, liepų alėja. Graži aplinka leidžia ir sudaro sąlygas vaikams stebėti gamtą, pajusti žmogaus ryšį su ja. Skatina tyrinėti, įvertinti, išgyventi. Tai ugdo vaikų meninius, estetinius jausmus, skatina gėrį ir grožį.

Įstaigoje yra dvi mišraus amžiaus grupės. Įstaiga svarbi tuo, kad čia mišraus amžiaus vaikai būna kartu kaip šeimoje. Taip sudaromos gana palankios sąlygos šeimoms, kurios veda du skirtingo amžiaus vaikus. Tokiu būdu vyresnieji vaikai padeda rūpintis mažaisiais. Priešmokyklinio amžiaus vaikai būna kartu su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

Grupėse šiuo metu dirba 4 auklėtojos, turinčios ilgametę darbo patirtį bei ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojų kvalifikaciją. Pedagogai orientuoti į naują ugdymą, kuris reikalauja prisitaikyti prie šiuolaikinių gyvenimo sąlygų. Įstaigoje kuriama ugdymo sistema skatina ugdytinių kūrybiškumą, mąstymą, ugdo gebėjimą surasti geriausius problemų sprendimo būdus. Jų žinios ir gebėjimai laiduoja kokybišką vaiko ugdymą.

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 1 d. Patašinės vaikų darželis tapo Patašinės universaliu daugiafunkciu centru. Naujai yra įsteigti informacinių technologijų bei dailės technologijų kabinetai, sukurtos naujos darbo vietos. Iškelti nauji tikslai bei uždaviniai, sudarytos sąlygos bendruomenei dalyvauti visuomeninėje veikloje, naudotis informacinėmis technologijomis, išreikšti savo gebėjimus meno, dailės technologijų srityse, tobulėti. Sukurti aplinką, kuri būtų atvira kiekvienam bendruomenės nariui. Suteikti galimybę integruotis į visuomenę. Sukurti vaikams saugią, turiningą aplinką. Teikti saugų ir kokybišką ugdymą, skatinti naują patirtį, komunikacinius gebėjimus, sudaryti sąlygas individualybei. Kurti lanksčią sistemą, kuri tenkintų vaikų ir bendruomenės narių poreikius. Tikslo siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:

  • Sutelkti bendruomenės narius bendrai veiklai bei sukurti daugiau paslaugų, atitinkančių bendruomenės poreikius.
  • Kurti palankią ir saugią vaikų ugdymo aplinką.
  • Gerinti paslaugų ir ugdymo kokybę, didinti pedagogų kompetencijas ir skatinti gerosios patirties sklaidą.

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m., spalio 13 d.